/** * @license * MyFonts Webfont Build ID 484582 * * The fonts listed in this notice are subject to the End User License * Agreement(s) entered into by the website owner. All other parties are * explicitly restricted from using the Licensed Webfonts(s). * * You may obtain a valid license from one of MyFonts official sites. * http://www.fonts.com * http://www.myfonts.com * http://www.linotype.com * */

Hållbarhets- upplysningar

Hållbarhetsrelaterade upplysningar  

Förordningen (EU) 2019/2088, om hållbarhetsrelaterade upplysningar som ska lämnas den finansiella tjänstesektorn (SFDR), syftar till att öka transparensen för hur finansmarknadsaktörer integrerar hållbarhetsrisker i sina investeringsbeslut. Genom att sätta upp harmoniserade krav på informationsdelning avseende hållbarhetsinformation kan en bättre jämförelse utföras mellan finansiella produkter. 

Under SFDR klassificeras finansiella produkter under fyra kategorier:  

1) Produkter som har hållbara investeringar eller en minskning av koldioxidutsläpp som mål (artikel 9)  

2) Produkter som främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper (artikel 8)  

3) Produkter som integrerar hållbarhetsrisker i investeringsbeslut, utan att produkten främjar miljörelaterade eller sociala egenskaper eller har hållbara investeringar som mål (artikel 6)  

4) Produkter där hållbarhetsrisker inte är relevanta (artikel 6)  

Atle Investment Services tillhandahåller produkter i kategori 2.  

Redogörelse för huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer  

Hållbarhetsfaktorer definieras som miljörelaterade, sociala egenskaper eller personalrelaterade frågor, respekt för mänskliga rättigheter samt bekämpning av korruption och mutor.  

I enlighet med artikel 4 i Förordningen ska finansmarknadsaktörer på sina webbplatser offentliggöra och hålla uppdaterade om investeringsbesluts negativa konsekvenser beaktas eller inte beaktas på enhetsnivå. I artikel 7 stadgas att information om, och i så fall hur, huvudsakliga negativa konsekvenser för hållbarhetsfaktorer beaktas för en finansiell produkt.  

Atle har produkter med olika investeringsstrategier. Hållbarhetsarbetet mellan produkterna ser av den anledningen olika ut, det är respektive portföljförvaltares ansvar att integrera hållbarhet på ett relevant och värdeskapande vid för den produkt som förvaltas. Humle fonder är en Artikel 8 produkt som beaktar hållbarhetsrisker och huvudsakliga negativa konsekvenser för att främja miljörelaterade och sociala egenskaper.

Atles portföljförvaltare arbetar självständigt med de produkter som Atle Investment Services erbjuder, detta gäller även integrering av hållbarhetsfrågor i förvaltningen. På grund av detta beaktar inte Atle negativa konsekvenser av hållbarhetsfaktorer på enhetsnivå.

Informationen om hållberhetsrisker och de metoder som används vid investeringsbeslut för produkterna finns här. Respektive produkts informationsbroschyr inklusive, om och hur förvaltaren beaktar huvudsakliga negativa konsekvenser för hållberhetsrisker. Hur de identifierar och prioriterar huvudsakliga negativa konsekvenser och indikationer för hållbar utveckling samt hur de hållberhetsfaktorer är föremål för uppföljning.