/** * @license * MyFonts Webfont Build ID 484582 * * The fonts listed in this notice are subject to the End User License * Agreement(s) entered into by the website owner. All other parties are * explicitly restricted from using the Licensed Webfonts(s). * * You may obtain a valid license from one of MyFonts official sites. * http://www.fonts.com * http://www.myfonts.com * http://www.linotype.com * */

Legal Information

Atle Investment Management AB

Atle Investment Management (”Atle”) (org nr 556943-6420) är ett dotterbolag till Bure Equity AB (publ.) (”Bure”). Bolaget ägs till 93% av Bure och 7% av personalen. Atle är ett holdingbolag som idag äger andelar i värdepappersbolaget Atle Investment Services, Alcur Fonder, Fondbolaget Fondita, HealthInvest Partners och Teknik Innovation Fonder AB (TIN Fonder).

Atle Investment Services AB

Atle Investment Services AB (”AIS”) (org nr 556690-3968) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och har tillstånd att bedriva diskretionär kapitalförvaltning, för mottagande och vidarebefodrande av order av finansiella instrument samt utförande av order på kunders uppdrag.

Inom AIS organisation har följande kontrollfunktioner etablerats:

Regelefterlevnad: Jesper Dahllöf från FCG Risk & Compliance AB är regelansvarig.

Oberoende riskkontroll: Fredrik Nilsson från Briq Legal & Risk AB är riskansvarig.

Internrevision: Leif Lüsch, auktoriserad revisor och licensierad revisor i finansiella företag från Lüsch & Co revision AB, är Bolagets internrevisor.

Extern revision: Magnus Svensson Henryson från PwC är Bolagets externa revisor.

Klagomålsansvarig: Jesper Dahllöf från FCG Risk & Compliance ABB är Bolagets klagomålsansvarig. Klagomål skickas till klagomal@atle.se

För mer information om vår organisation och styrning se Atle Investment Services organisationsschema: Organisation och Styrning

Legala dokument

Atle Investment Services Riktlinjer för integritet

Atle Investment Services Riktlinjer för aktieägarengagemang

Atle Investment Services Riktlinjer för utförande av order

Finansiell information

Senaste Årsredovisningen. Erhålles på begäran.