/** * @license * MyFonts Webfont Build ID 484582 * * The fonts listed in this notice are subject to the End User License * Agreement(s) entered into by the website owner. All other parties are * explicitly restricted from using the Licensed Webfonts(s). * * You may obtain a valid license from one of MyFonts official sites. * http://www.fonts.com * http://www.myfonts.com * http://www.linotype.com * */

Legal Info

Atle Investment Management (”Atle”) är ett dotterbolag till Bure Equity AB (publ.) (”Bure”). Bolaget ägs till 93% av Bure och 7% av personalen.

Atle äger och investerar i finansiella verksamheter med fokus på verksamheter som bedriver aktiv kapitalförvaltning. Atles mål är att arbeta aktivt och långsiktigt som ägare i dessa bolag för att skapa en god avkastning till Bures aktieägare.

Atle är ett holdingbolag som idag äger andelar i värdepappersbolaget Atle Investment Services, Alcur Fonder, Fondbolaget Fondita, HealthInvest Partners och Teknik Innovation Fonder AB (TIN Fonder). Värdepappersbolaget Atle Investment Services är ett helägt dotterbolag som erbjuder tjänster till de delägda bolagen och som bedriver förvaltning under varumärket Gro Kapitalförvaltning. Atle Investment Services AB (”AIS”) är ett värdepappersbolag som står under Finansinspektionens tillsyn. AIS är helägt av Atle Investment Management AB.

Idag driver AIS två förvaltningsverksamheter under varumärkena Humle Fonder och Gro Kapitalförvaltning (tidigare Meetoo). Humle Fonder är en fondförvaltningsverksamhet fokuserad på hållbara investeringar och har idag två fonder, Humle Småbolag och Humle Sverigefond. Gro Kapitalförvaltning är en diskretionär kapitalförvaltning som erbjuder förmögna personer en aktiv och individanpassad förvaltningstjänst som drivs av Lotta Nilert och Christer Ellgren. För mer information om de olika tjänsterna klicka på respektive förvaltare under fliken Våra Förvaltare.

Klagomålsansvarig

Harvest Advokatbyrå, Anna Cumzelius, är Bolagets klagomålsansvarig. Du kontaktar Bolagets klagomålsansvarig om du tycker att något har blivit fel. Klagomål skickas till klagomal@atle.se.

Tillsyn och tillstånd

Bolaget står under Finansinspektionens tillsyn och fi ck sitt tillstånd att bedriva diskretionär kapitalförvaltning i november 2006. År 2020 fick Bolaget sitt tillstånd för mottagande och vidarebefodrande av order av finansiella instrument samt utförande av order på kunders uppdrag.

Regelefterlevnad och oberoende riskkontroll

Per Grönvall är oberoende riskkontroll. Harvest Advokatbyrå, Anna Cumzelius, är regelansvarig.

Riskansvariges uppgift är att följa upp de risker som förekommer i verksamheten och omfattar operativ risk, finansiella risker och externa risker. Funktionen rapporterar direkt till styrelsen.

Regelansvariges uppgift är att kontrollera att bolaget följer tillämpliga regelverk och för att ge oss nödvändig information och stöd för att vår förvaltning bedrivs enligt de regler och riktlinjer som finns. Regelansvarig rapporterar direkt till styrelsen och VD.

Internrevision

Leif Lüsch, auktoriserad revisor och licensierad revisor i finansiella företag, är Bolagets internrevisor. Internrevisorns uppgift är att utifrån en av styrelsen fastställd plan bedöma om bolagets interna kontrollmekanismer, system och rutiner är lämpliga och effektiva. Internrevisorn skall också ge rekommendationer om åtgärder som kan förbättra dessa och kontrollera att rekommendationerna följs och rapporterar direkt till styrelsen.

Extern revision

Magnus Svensson Henryson, PwC, är Bolagets externa revisor. Den externe revisorn granskar årligen bolagets redovisning och interna processer och rapporterar direkt till styrelsen och VD.

Centralt funktionsansvarig

Joanna Bill är centralt funktionsansvarig.

Klagomålsansvarig

Harvest Advokatbyrå, Anna Cumzelius, är Bolagets klagomålsansvarig. Du kontaktar Bolagets klagomålsansvarig om du tycker att något har blivit fel. Klagomål skickas till klagomal@atle.se

Integritet

Atle Investment Services är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi erhåller i samband med kundförhållande eller vid etablering av kundförhållande. Läs vår integritetspolicy här: För frågor gällande vår integritetspolicy eller dina personuppgifter kontakta oss via integritet@atle.se

Ersättningspolicy

Läs vår ersättningspolicy här: Atle Investment Services Ersättningspolicy

Aktieägarengagemang

Läs vårt aktieägarengagemang här: Atle Investment Services Aktieägarengagemang

Hållbarhetsinformation

Läs våra hållbarhetsupplysningar här: Atle Investment Services Hållbarhetsupplysningar

Finansiell information

Senaste Årsredovisningen Årsredovisning 2021

Information om kapitaltäckning och hantering av likviditetsrisker: Kapitaltäckningskrav 2021-12-31

Organisation och styrning

För mer information om vår organisation och styrning se Atle Investment Services organisationsschema: Organisation och Styrning

Intern kontroll och riskhantering

De externa regelverk som Atle Investment Services AB har att följa består bland annat av svenska lagar och Finansinspektionens föreskrifter. Vi måste även följa de interna regler, såsom policys, instruktioner och rutiner, som Bolagets styrelse eller VD har fastställt. Se mer information om vår interna kontroll och riskhantering här: Intern Kontroll och Riskhantering

Övrig information

Bästa orderutförande

Mångfaldspolicy

Nyhetsbrev

Jag samtycker till att min epost-adress kommer användas enligt vår privacy policy.

Denna sajt använder cookies för att du som besökare ska få en bättre användarupplevelse. För mer information besök vår privacy policy.